Проект „Равен достъп" Дейност 5

Проект „Равен достъп" Дейност 5

Проект „Равен достъп" Дейност 5

 

Учебна 2022/2023 година

През тази учебна година ОУ "Васил Априлов" с. Риш продължава да работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В периода от 02.10.2023 г. - 20.12.2024 г. се провежда обучение на учениците по Дейност 5. В проекта участват ученици от 1 до 6 клас, които ще се обучават в продължение на 20 учебни часа по учебните предмети Български език и литература и по Математика. Основната цел на допълнителното обучение, е насочена към по-добра усвояемост на учебния материал от учениците и подобряване на резултатите от националните външни оценявания.

След успешното приключване на обучението учениците ще получат сертификати.