Клуб "Царството на книгите"

Клуб "Царството на книгите"

Клуб "Царството на книгите"

По проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ в ОУ „Васил Априлов” с. Риш сформирахме  клуб “Царството на книгите” включващ 15 ученици от І до VII клас от различен етнически произход, за които българският език не е майчин.

Основната цел на дейностите в клуба беше насочена към по-доброто овладяване на българския книжовен език,  повишаването на мотивацията за учене и подобряване на учебните резултати на ученици, за които българският език не е майчин.

       За постигането на тези цели заниманията се провеждаха по предварително изготвен график  и учебните часове се провеждаха в специално създадена и оборудвана по проекта стая в училището.

          По време на занятията учениците подобриха уменията си за четене с разбиране на текстове, уменията си за правилна и уместна употреба на българския книжовен език в устната и в писмената реч.