Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Проекти

Проект „Равен достъп" Дейност 5

Проект „Равен достъп" Дейност 5

Учебна 2022/2023 година През тази учебна година ОУ "Васил Априлов" с. Риш продължава да работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В периода от 02.10.2023 г. - 20.012.2024 г. се провежда обучение на учениците по Дейност 5. В проекта участват ученици от 1 до 6 клас, които ще се обучават в продължение на 20 учебни часа по учебните предмети Български език и литература и по Математика. Основната цел на допълнителното обучение, е насочена към по-добра усвояемост на учебния материал от учениците и подобряване на резултатите от националните външни оценявания. След успешното приключване на обучението учениците ще получат сертификати.

Научи повече
Проект „Равен достъп" Дейност 2

Проект „Равен достъп" Дейност 2

Обучението е насочено към придобиване на умения от страна на учениците да работят и използват електронната платформа Teams по време на учебния процес. Teams е начин за учене и съхраняване на дигитални учебни материали в модерна класна стая. Обучението ще покрие първите стъпки на учениците от 1, 2 и 4 клас за изтегляне и стартиране на работа с платформата. Уменията за Стартиране на работа в Teams включва всеки ученик да може да влезе със своя учебен имейл и парола. Програмата ще даде възможност на обучаемите да участват качествено в обучението. Учениците ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Те ще придобият знания и умения за работа в екип. Обучението ще изгради в учениците възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

Научи повече
Клуб "Царството на книгите"

Клуб "Царството на книгите"

По проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ в ОУ „Васил Априлов” с. Риш сформирахме клуб “Царството на книгите” включващ 15 ученици от І до VII клас от различен етнически произход, за които българският език не е майчин. Основната цел на дейностите в клуба беше насочена към по-доброто овладяване на българския книжовен език, повишаването на мотивацията за учене и подобряване на учебните резултати на ученици, за които българският език не е майчин.

Научи повече