ОУ "Васил Априлов" - с. Риш

Проект УСПЕХ

Проект  УСПЕХ

 Цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

 Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на агресия.

Групи по ИИД :

1. Приказен свят - ученици от начален етап, ръководител Маринка Гроздева.

2. Историята на моя роден край - ученици от прогимназиален етап, ръководител Фатма Раим.

3. В света на космоса - ученици от прогимназиален етап, ръководител Величка Жечева.